Särskilt förordnad vårdnadshavare - Intyg om ersättning

Tänk på att du som särskilt förordnad vårdnadshavare även ska inkomma med redogörelse samt årsräkning till Avdelningen för överförmyndarärenden.

Mer information för dig med uppdrag som ställföreträdare

Intyg om ersättning skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Enheten för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden
overformyndare@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndare@malmo.se