Tillsyn Olovliga åtgärder bygglov/anmälan

Du kan skicka in en anmälan om olovligt byggande till Malmö stad om du misstänker att en person utför en byggåtgärd utan bygglov. Om någon etablerat en olovlig boplats på allmän plats kontaktas socialtjänsten.

Innan du skickar in en anmälan om olovligt byggande (svartbygge) bör du kontrollera om bygglov finns för åtgärden i stadsbyggnadskontorets arkiv. Om bygglov inte finns kan du skicka in en anmälan i form av en fri skrivelse där det tydligt ska framgå att ärendet gäller olovligt byggande.

För att kunna starta en utredning måste vi förstå vad du anser har skett i strid mot bygglagstiftningens krav på bygglov samt var tomten ligger.

Följande behövs för e-tjänsten

  • En beskrivning av vilka byggåtgärder eller annan ändring som genomförts
  • Adress eller fastighetsbeteckning där åtgärden utförts
  • Bifogade fotografier av åtgärderna
  • Datum då åtgärden påbörjades.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa