Detaljplan, ansökan TEST 2022

Detaljplaneprocessen kan startas av en markägare eller exploatör som ansöker om en detaljplan för att kunna genomföra ett byggprojekt.

I din ansökan ska du:

  • Ange vem som är fastighetsägare/firmatecknare (om det inte är du som sökande)
  • Kort beskriva syftet med planförslaget
  • Vad det kommer att behandla
  • Förslag till planområde

Eventuellt behöver du bifoga skisser eller ritningar, som visar vad du har tänkt dig.

En detaljplaneprocess kan också startas upp av Malmö stads stadsbyggnadskontor och stadsbyggnadsnämnden.

Mer information om detaljplaneprocessen

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Malmö stad på nummer 040-34 10 00.

Kostnader (ska vara på malmo.se)

Enligt 12 kap 9 § plan- och bygglagen får planavgift tas ut för att täcka kostnader för att upprätta detaljplanen, inklusive kostnader för ett eventuellt planprogram. Avgiftens storlek regleras i taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet antagen av kommunfullmäktige 2011-04-20, reviderad av ...................

 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa