Detaljplan, ansökan TEST ULF

Den här tjänsten kräver inloggning

Detaljplaneprocessen kan startas av en markägare eller exploatör som ansöker om en detaljplan för att kunna genomföra ett byggprojekt.

I din ansökan ska du:

  • Ange vem som är fastighetsägare/firmatecknare (om det inte är du som sökande)
  • Kort beskriva syftet med planförslaget
  • Vad det kommer att behandla
  • Förslag till planområde

Eventuellt behöver du bifoga skisser eller ritningar, som visar vad du har tänkt dig.

En detaljplaneprocess kan också startas upp av Malmö stads stadsbyggnadskontor och stadsbyggnadsnämnden.

Mer information om detaljplaneprocessen

 

Kostnader

Enligt 12 kap 9 § plan- och bygglagen får planavgift tas ut för att täcka kostnader för att upprätta detaljplanen, inklusive kostnader för ett eventuellt planprogram. Avgiftens storlek regleras i taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet antagen av kommunfullmäktige 2011-04-20, reviderad av kommunfullmäktige 2013-04-25. Frågor om planavgiften kan ställas till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller tel 040-34 24 79. Om ansökan om detaljplan gäller fastighetsindelningsbestämmelser ska ansökan om fastighetsbildning inlämnas till Lantmäterimyndigheten i Malmö stad när detaljplanen vunnit laga kraft. Kostnaden för fastighetsbildning betalas till lantmäterimyndigheten enligt taxa för lantmäteriförrättningar. Frågor om dessa kan ställas till myndigheten på sbk.klm@malmo.se eller tel 040-34 23 56

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa