Miljöfarlig verksamhet - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts om inte miljöförvaltningen beslutar något annat. Om miljöförvaltningen bedömer att anmälan inte är komplett kommer kompletteringar att begäras in. En komplett anmälan inklusive bilagor ska vara miljöförvaltningen tillhanda senast 6 veckor innan faktisk driftstart.

Begreppet miljöfarlig verksamhet omfattar användning av mark, byggnad eller anläggning som medför eller kan medföra utsläpp i mark eller vatten (ytvatten eller grundvatten), föroreningar av mark, luft eller vatten, eller olägenhet för omgivningen av annat slag, till exempel buller, ljus, strålning eller lukt.  

Under Hämta blanketter hittar du utförliga anvisningar till vad som ska finnas med i din anmälan.

Mer information om tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet

Mer information om fordonstvättar

Ej fullständigt ifylld anmälan förlänger handläggningstiden.

Du kan välja att ladda ner en blankett och fylla i istället för att använda e-tjänsten. 

Blanketten skickas då till:

Malmö stad
Miljönämnden
205 80 Malmö

Eller med e-post till: miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa