Miljöfarlig verksamhet - Anmälan

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts om inte miljöförvaltningen beslutar något annat. Om miljöförvaltningen bedömer att anmälan inte är komplett kommer kompletteringar att begäras in. En komplett anmälan inklusive bilagor ska vara miljöförvaltningen tillhanda senast 6 veckor innan faktisk driftstart.

Begreppet miljöfarlig verksamhet omfattar användning av mark, byggnad eller anläggning som medför eller kan medföra utsläpp i mark eller vatten (ytvatten eller grundvatten), föroreningar av mark, luft eller vatten, eller olägenhet för omgivningen av annat slag, till exempel buller, ljus, strålning eller lukt.  

Under Hämta blanketter hittar du utförliga anvisningar till vad som ska finnas med i din anmälan.

Mer information om tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet

Mer information om fordonstvättar

Ej fullständigt ifylld anmälan förlänger handläggningstiden.

Anmälan skickas till:

Malmö stad
Miljönämnden
205 80 Malmö

Eller mejlas till: miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa