Miljöfarlig verksamhet - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts om inte miljöförvaltningen beslutar något annat. Om miljöförvaltningen bedömer att anmälan inte är komplett kommer kompletteringar att begäras in. En komplett anmälan inklusive bilagor ska vara miljöförvaltningen tillhanda senast 6 veckor innan faktisk driftstart.

Begreppet miljöfarlig verksamhet omfattar användning av mark, byggnad eller anläggning som medför eller kan medföra utsläpp i mark eller vatten (ytvatten eller grundvatten), föroreningar av mark, luft eller vatten, eller olägenhet för omgivningen av annat slag, till exempel buller, ljus, strålning eller lukt.  

Under Hämta blanketter hittar du utförliga anvisningar till vad som ska finnas med i din anmälan och vilka bilagor som ska bifogas. 

Mer information om tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet

Mer information om fordonstvättar

Ej fullständigt ifylld anmälan förlänger handläggningstiden.

Om du saknar e-legitimation

Du kan välja att ladda ner en blankett och fylla i istället för att använda e-tjänsten. 

Blanketten med bilagor skickas då  med e-post till:

miljo@malmo.se

Eller med post till:

Malmö stad
Miljönämnden
205 80 Malmö

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa