Värmepump - Ansökan om installation

Den här tjänsten kräver inloggning

Vill du söka tillstånd för att installera värmepump på din fastighet? Tänk på att vara ute i god tid. Du måste ansöka om tillstånd innan du installerar en värmepump med jord-, berg-, ytvatten- eller grundvattenvärme/-kyla. 

  • Pumpen får inte installeras förrän du fått meddelande om tillstånd.
  • Handläggning hos miljöförvaltningen tar cirka sex veckor från det att ansökan är komplett.

Bifoga i ansökan: 

  • Redovisning av hur konstruktionen anpassas så att befintliga energibrunnar inte påverkas av installationen (vid borrning i närheten av befintliga energibrunnar).
  • Information om avledning av borrvatten och skriftligt svar från VA Syd på ansökan om utsläpp till det kommunala ledningsnätet från borrning för energiutnyttjande eller vattentäkt.
  • Situationsplan över fastighetstomt. Fastighetstomten ska vara centrerad i kartunderlaget, och närliggande fastigheter ska vara med. Kartunderlaget ska vara försett med skalstreck så att den går att mäta även efter kopiering och utskrift. 

Situationsplanen ska vara skalenlig och vara försedd med en skalstock eller motsvarande skalmarkering. Situationsplanen ska visa närliggande fastigheter. Kartan ska vara aktuell. Om du saknar kartunderlag kan du hämta utdrag från Malmö stads primärkarta hos stadsbyggnadskontoret. Primärkarta - Malmö stad eller telefon 040-34 24 35.

 

Bergvärme
• Markera med ett kryss var på fastigheten du tänker borra.
• Ange avståndet till borrhålet/borrhålen från en eller flera fasta punkter (som i verkligheten överensstämmer med kartan) såsom närmaste husfasad, husknut eller fastighetsgräns. Observera att avståndet ska vara 2 vinkelräta avstånd och anges med 0,5 meters noggrannhet.
• Om borrhålen vinklas ska detta markeras med ingångshål och borrhålsbotten. Den markerade sträckan ska då stämma överens med djup och gradantal på vinkeln i förhållande till markytan. Be din installatör om hjälp.
• Placering av eventuell egen eller grannes enskilda vattentäkt eller avloppsanläggning.


Grundvattenvärme
• Markera med ett kryss var på fastigheten du tänker borra. Märk ut vilket eller vilka borrhål som avses användas för uttag respektive återinfiltration.
• Ange avståndet till borrhålet/borrhålen från en eller flera fasta punkter (som i verkligheten överensstämmer med kartan) såsom närmaste husfasad, husknut eller fastighetsgräns. Observera att avståndet skall vara 2 vinkelräta avstånd och anges med 0,5 meters noggrannhet.
• Om borrhålen vinklas ska detta markeras med ingångshål och borrhålsbotten. Den markerade sträckan ska då stämma överens med djup och gradantal på vinkeln i förhållande till markytan. Be din installatör om hjälp.
• Placering av eventuell egen eller grannes enskilda vattentäkt eller avloppsanläggning.


Ytjordvärme
• Kollektorslangens sträckning i mark. Tänk på att hålla 1 meters skyddsavstånd till fastighetsgräns.
• Markanvändning ovanför kollektorslangens dragning (trädgård, parkering, åkermark etcetera)
• Placering av eventuell egen eller grannes enskilda vattentäkt eller avloppsanläggning.

Vid borrning, grävning i förorenad mark eller grundvatten

Vid konstaterad förorenad mark eller vid misstanke om föroreningar i marken eller grundvattnet ska du ta kontakt med miljöförvaltningen innan du skickar in ansökan.

Ansökan är bindande. Avgiften faktureras oavsett om tillstånd beviljas eller inte.

Läs mer om värmepumpar

Om du saknar e-legitimation

Ladda ner blanketten och fyll i istället för att använda e-tjänsten.

Blanketten skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller med e-post till miljo@malmo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa