Enskilt avlopp vid åretruntboende och fritidshus - Ansökan och ändring

Via e-tjänsten kan du ansöka om tillstånd för att anlägga en ny avloppsläggning. Samma e-tjänst gäller även för dig som ska anmäla in att du vill förändra en befintlig avloppsanläggning.

Ansöka om ny avloppsanläggning

Din ansökan måste lämnas in i god tid innan arbetet påbörjas eftersom det krävs granskning, besiktning och samråd med eventuellt berörda grannar/sakägare innan tillstånd kan lämnas. Du som ansöker är en aktiv part i ärendet, vilket innebär att du behöver vara tillgänglig under handläggningens gång.

Anmäla in ändring av avloppsanläggning

Din anmälan måste lämnas in i god tid innan arbetet påbörjas eftersom det krävs granskning och besiktning med mera innan miljöförvaltningen kan ge dig ett tillstånd.

Vad ska ingå i en ansökan eller en anmälan?

I båda fallen ska du alltid bifoga en så kallad situationsplan. Situationsplanen är en skiss över anläggningens utförande på fastigheten.

Mer information om att planera bygga nytt avlopp inklusive hur din ansökan handläggs

Tänk på att nyinstallation av enskilt avlopp vid byggnader som tidigare inte har rinnande vatten samt andra större ändringar av avloppsledningar i mark och byggnader är anmälningspliktiga till stadsbyggnadskontoret enligt plan och bygglagen.

 

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa