Fristående gymnasieskolor - Övergång för elev från grundskola eller mellan gymnasieskolor

Om en elev ska övergå från en grundskola till en gymnasieskola eller mellan gymnasieskolor ska den avlämnande skolan skicka över pedagogiska uppgifter om eleven till den mottagande skolan. Detsamma gäller om en elev ska övergå från en anpassad grundskola till en anpassad gymnasieskola. 

God rutiner och samverkan kring övergångar mellan och inom skolformer förbättrar elevers förutsättningar att nå sina mål samt synliggör möjligheter inom hela utbildningen. 

Blanketten kan användas av

 • fristående grundskola som ska lämna över elev till gymnasieskola
 • fristående gymnasieskola som ska lämna över elev till annan gymnasieskola
 • anpassad grundskola som ska lämna över elev till anpassad gymnasieskola.

Ska eleven övergå från en grundskola till en annan grundskola? Använd i stället blanketten på Fristående grundskolor - Övergång för elev mellan grundskolor.

För vilka elever ska överlämning ske?

Den avlämnande skolan ska göra en bedömning om en pedagogisk överlämning behöver göras för följande elevgrupper:

 • elever som inte är behöriga till ett nationellt program
 • elever i behov av extra anpassningar eller annat stöd, till exempel elever med inlärningssvårigheter
 • elever med fysisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
 • elever som gått i särskild undervisningsgrupp det senaste läsåret
 • elever med skolfrånvaro över 15 procent det gångna läsåret
 • elever som ska tas emot i anpassad skola eller anpassad gymnasieskola samt elever placerade i specialskolan eller som har särskild undervisning på sjukhus

Att göra - avlämnande skola

Dokumentationen kan bestå av olika underlag. Den avlämnande skolan ska fylla i och skanna in blanketten som ni hittar under Hämta blankett tillsammans med

 • pedagogiska underlag 
 • viktiga extra anpassningar
 • kunskapsbedömning vid F i svenska, matematik och engelska.

Logga in i Dexter och skicka in blanketten och underlagen.

I samband med ansökan till gymnasieskola

Bifoga dokumentationen till elevens ansökan i antagningssystemet xxx senast den 30 juni. 

När det finns omfattande stödbehov eller omfattande behov av anpassningar av den fysiska lärmiljön ansvarar rektor för att möten med elev, vårdnadshavare och mottagande skola genomförs. Den avlämnande skolan vänder sig direkt till mottagande skola.

Att göra - mottagande skola

Se till att skolan har rutiner så att eleven snabbt kommer in i skolarbetet samt att eleven vid behov även får extra anpassningar och särskilt stöd.

Kontakt

Lisbeth Gyllander Torkildsen
Telefon: 0733-56 58 10
E-post: lisbeth.gyllandertorkildsen@malmo.se

Caroline Ekstrand
Telefon: 0708-29 58 72
E-post: caroline.ekstrand2@malmo.se

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

gyvux@malmo.se