Fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg - Anmälan av ändring av ägar- och ledningskrets

Den här tjänsten kräver inloggning

Huvudmän som är juridiska personer och bedriver fristående förskoleverksamhet eller enskild pedagogisk omsorg ska anmäla ändringar i ägar- och ledningskretsen till förskolenämnden. Ni ska skicka in anmälan senast en månad efter att förändringen skett. 

Tänk på att anmälan ska gälla ändringar i ägar- och ledningskretsen hos en befintlig, godkänd huvudman. Om en ny huvudman ska ta över verksamheten ska denne istället skicka in en ny anmälan. 

Fristående förskola - Ansökan om godkännande 
Enskild pedagogisk omsorg - Ansökan om godkännande 

Förändringar som ska anmälas

Förändringar som berör följande personer i ägar- och ledningskretsen ska anmälas: 

 • Den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning, eller på annat sätt, har bestämmande inflytande över verksamheten.
 • Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 • Bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag.
 • Personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten. Med väsentligt inflytande över verksamheten avses som huvudregel ett ägande om mer än tio procent av det röstberättigade aktiekapitalet.

I samband med anmälan gör förskolenämnden en prövning av verksamheten. 

Om ändring av ägar- och ledningskretsar samt prövning 

Bifoga handlingar

Beroende på vilken typ av förändring du anmäler kommer du behöver bifoga olika handlingar:  

 • Registeruppgifter som styrker att du är behörig företrädare för verksamheten.
 • Om huvudmannen ägs av en eller flera andra juridiska personer behöver ni visa en en skiss över ägarstrukturen. 
 • Om en ny tillträdd person köpt aktier i bolaget behöver ni visa utdrag ur aktieboken som visar att (delar av) aktierna numera tillhör en nytillträdd person. 

Beroende på bolagsform ska följande handlingar bifogas: 

 • Registreringsbevis från Bolagsverket om huvudmannen är aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller ekonomisk förening.
 • Stadgar, protokoll från årsstämma och från senaste styrelsemötet om huvudmannen är en ideell förening.
 • Stadgar och registreringsbevis från Kammarkollegiets register och huvudmannen är ett registrerat trossamfund.
 • Stiftelseförordnande och registreringsbevis från Länsstyrelsen om huvudmannen är en stiftelse.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Skicka ett mejl till fskf.tillsynforskola@malmo.se så hjälper vi dig vidare. 

Om företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, för att bekräfta att du är firmatecknare för ditt företag. 

Så hämtas företagsuppgifter hos Bolagsverket.

Om skyddade personuppgifter 

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Mejla Tillsynsteamet via e-post på följande mail: fskf.tillsynforskola@malmo.se, eller ring Kontaktcenter 040-34 10 00 och fråga efter Tillsynsteamet på Placering- och tillsynsenheten så hjälper vi er. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa