Planbesked - Begäran

Om du planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har du rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete. Via denna blankett kan du begära ut ett så kallat planbesked.

En begäran om planbesked ska innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den åtgärd som din begäran avser. Det ska också finnas en karta som visar vilket område som berörs.

Enligt taxebestämmelserna är avgiften 16 000 kr för planbesked. Avgiften är densamma obe­roende av om det är ett positivt eller negativt plan­besked.

Mer information om detaljplaner

Blankett med bilagor skickas till:

Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Stadsbyggnadskontoret, Anna-Karin Filipsson

anna-karin.filipsson@malmo.se

040-34 25 13

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se