Gymnasieskola - Ansökan om resebidrag (gymnasiekort)

Du som går på en fristående gymnasieskola i Malmö eller en gymnasieskola i annan kommun kan ansöka om resebidrag som är en ersättning för dagliga resor mellan folkbokföringsadressen och skolan. Om ansökan blir beviljad får du ett busskort (gymnasiekort). Om du har funktionsnedsättning kan du bli beviljad antingen kontant ersättning eller busskort.

Om du går på en kommunal gymnasieskola i Malmö ska du inte ansöka om resebidrag. Om du har rätt till resebidrag kommer du att få ett busskort av din gymnasieskola. Läs information om busskort på kommunal gymnasieskola. 

Du kan få resebidrag fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

För att vara garanterad att få ditt busskort eller din kontanta ersättning innan skolstart behöver vi få in din ansökan senast

 • 17 juni 2022 om du ska börja årskurs 2 eller 3
 • 22 juli 2022 om du ska börja årskurs 1.

Villkor för att få resebidrag

Du kan ansöka om resebidrag om du

 • är folkbokförd i Malmö stad
 • går på en fristående gymnasieskola i Malmö eller på en gymnasieskola i en annan kommun
 • har en funktionsnedsättning och går på en gymnasieskola i Malmö eller i en annan kommun
 • har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395)
 • har minst 6 km, enkel väg, mellan din folkbokföringsadress och din gymnasieskola enligt Google Maps
 • inte har inackorderingsbidrag.

Mer information om resebidraget

Om du går på en fristående gymnasieskola i Malmö eller gymnasieskola i annan kommun

Uppfyller du villkoren för resebidrag ansöker du via blanketten Ansökan om busskort - fristående gymnasieskola i Malmö/gymnasieskola i annan kommun.

Om du har funktionsnedsättning

Har du en funktionsnedsättning kan du antingen få resebidrag i form av busskort eller kontakt ersättning, beroende på om du uppfyller villkoren eller ej. Du ansöker via blanketten Ansökan om busskort/kontakt ersättning - för dig med funktionsnedsättning (särskilda skäl).

Du kan få kontant ersättning med som högst 1/3 av prisbasbeloppet för varje hel kalendermånad som du har kostnader för resor mellan din folkbokföringsadress och gymnasieskolan. 

Du som uppfyller villkoren för resebidrag men på grund av funktionsnedsättning inte kan utnyttja kollektivtrafik kan beviljas kontant ersättning. För att få kontant ersättning ska du bifoga följande till din ansökan:

 • Läkarintyg, färdtjänstbeslut eller motsvarande som styrker behovet av annat färdsätt
 • Kvitto eller annan underlag som styrker dina resekostnader mellan folkbokföringsadressen och gymnasieskolan

Du som inte uppfyller villkoren för resebidrag, men som på grund av funktionsnedsättning har behov av busskort eller kontant ersättning kan fortfarande beviljas resebidrag. För att få resebidrag ska du bifoga följande med din ansökan:

 • Underlag där ditt behov styrks genom utlåtande från läkare, psykolog eller annan relevant profession
 • Eventuellt kvitto eller annat underlag som styrker dina resekostnader mellan din folkbokföringsadress och gymnasieskolan (om du ansöker om kontant ersättning)

Ansökan skickas till:

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
205 80 Malmö

Eller mejlas till: gyvux@malmo.se

Kontaktuppgifter

Gymnasieantagningen

antag@malmo.se

040-34 33 90

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

gyvux@malmo.se