Tilläggsbelopp för gymnasieskolor - Ansökan för elev med omfattande behov samt utvärdering

Ansökan om tilläggsbelopp hanteras av skolpersonal och skrivs under av skolans rektor. 

Under Hämta blanketter hittar du:

  • Ansökan om tilläggsbelopp
  • Anvisningar för tilläggsbelopp
  • Utvärdering av tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp kan fås utöver grundbeloppet om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd och om de stödinsatser som skolan genomför är extraordinära. Vid särskilda omständigheter kan man även få tilläggsbelopp för lokalanpassning och/eller kompensatoriska hjälpmedel.

Elever som kan få tilläggsbelopp

  • Elever med behov av extraordinära stödåtgärder till följd av fysiska svårigheter som till exempel rörelsehinder, hörselnedsättning, synnedsättning eller elever med grav språkstörning.
  • Elever med behov av extraordinära stödåtgärder till följd av medicinska/somatiska svårigheter som till exempel svår allergi eller svår epilepsi.
  • Elever med behov av extraordinära stödåtgärder till följd av psykiska och/eller betydande sociala svårigheter, till exempel där riskinslag föreligger för dem själva eller för andra i deras omgivning, och elever med mycket stora svårigheter i socialt samspel och kommunikation.

Eleven ska tillhöra:

  • Elever på nationellt program
  • Elever på Programinriktat individuellt val
  • Elever på Programinriktat val
  • Elever på gymnasiesärskolans nationella program

Bifoga åtgärdsprogram - obligatoriskt! - och andra relevanta underlag.

För elever på individuellt alternativ, yrkesintroduktion språkintroduktion och gymnasiesärskolans individuella program ska kommunen och en fristående skola/annan kommun komma överens. Här finns inga tilläggsbelopp. För överenskommelser kontaktas chefen för Gymnasieantagningen via antag@malmo.se

Ansökan med bilagor skickas till:

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Registrator
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Gymnasie- och vuxenutbildningen

gyvux@malmo.se

040-34 30 34

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

gyvux@malmo.se