Enskilt avlopp vid åretruntboende och fritidshus - Ansökan och ändring

Via blanketten kan du ansöka om tillstånd för att anlägga en ny avloppsläggning. Samma blankett gäller även för dig som ska anmäla in att du vill förändra en befintlig avloppsanläggning.

Ansöka om ny avloppsanläggning

Din ansökan måste lämnas in i god tid innan arbetet påbörjas eftersom det krävs granskning, besiktning och samråd med eventuellt berörda grannar/sakägare innan tillstånd kan lämnas. Du som ansöker är en aktiv part i ärendet, vilket innebär att du behöver vara tillgänglig under handläggningens gång.

Anmäla in ändring av avloppsanläggning

Din anmälan måste lämnas in i god tid innan arbetet påbörjas eftersom det krävs granskning och besiktning med mera innan miljöförvaltningen kan ge dig ett tillstånd.

Vad ska ingå i en ansökan eller en anmälan?

I båda fallen ska du alltid bifoga en så kallad situationsplan. Situationsplanen är en skiss över anläggningens utförande på fastigheten. För platskonstruerade anläggningar såsom markbäddar, infiltrationsanläggningar med mera ska även en anläggningsritning bifogas.

Mer information om att planera bygga nytt avlopp inklusive hur din ansökan handläggs

Tänk på att nyinstallation av enskilt avlopp vid byggnader som tidigare inte har rinnande vatten samt andra större ändringar av avloppsledningar i mark och byggnader är anmälningspliktiga till stadsbyggnadskontoret enligt plan och bygglagen.

Blankett med bilagor skickas till:

Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

Eller e-postas till: miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se