Köldmedieanläggning - Anmälan, ändringsanmälan och byte av operatör

Anläggningar som innehåller HFC-köldmedier med en sammanlagd mängd på mer än 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) måste anmälas till miljöförvaltningen. Även byte av operatör ska anmälas.

Uppgifterna ligger sedan till grund för klassificering av anläggningen.
En årlig tillsynsavgift tas ut enligt Malmö stads taxa för miljötillsyn.

Mer information om köldmedier

Blanketten skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller e-posta till miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se