Miljöfarlig verksamhet - Anmälan

Anmälan inklusive bilagor ska vara inlämnad till miljöförvaltningen senast sex veckor innan planerad driftstart.

Begreppet miljöfarlig verksamhet omfattar användning av mark, byggnad eller anläggning som medför eller kan medföra utsläpp i mark eller vatten (ytvatten eller grundvatten), föroreningar av mark, luft eller vatten, eller olägenhet för omgivningen av annat slag, till exempel buller, ljus, strålning eller lukt.  

Under Hämta blanketter hittar du utförliga anvisningar till vad som ska finnas med i din anmälan.

Mer information om tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet

Ej fullständigt ifylld anmälan förlänger handläggningstiden.

Anmälan skickas till:

Malmö stad
Miljönämnden
205 80 Malmö

Eller mejlas till: miljo@malmo.se

 

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se