Solarieverksamhet - Anmälan

Anmälan ska lämnas till miljöförvaltningen senast sex veckor innan solarieverksamheten påbörjas.

Blanketten ska lämnas in tillsammans med:

 • Planritning över lokalen med solariebäddar, duschar, toaletter, ventilation, städförråd med mera. Mer information om lokaler för hygienisk verksamhet.
 • Redovisning av märkning för varje solariebädd med uppgifter om: solariefabrikat, solariemodell, UV-typ 3 eller S-märkning, originallysrör enligt skylten (referensbeteckning och antal), typ av timer.
 • Redovisning av aktuella solarielysrör (beteckningar och antal) som sitter i varje solariebädd (underdel, överdel och ansiktsdel) samt typ av extra timer.
 • Uppgifter om hur använda solarielysrör tas om hand: förvaring och transport av farligt avfall (det vill säga solarierör).
 • Kemikalieförteckning.
 • Redovisning av egenkontroll som ska innefatta:
 1. Ansvarsfördelning
 2. Klagomålshantering
 3. Kontroll av utrustning
 4. Ventilationskontroll
 5. Städrutiner och städutrymme
 6. Hygienrutiner för solariebäddar

I samband med anmälan kommer miljöförvaltningen att ta ut en avgift - se Taxa enligt strålskyddslagen

Mer information om vad som gäller för solarieverksamhet

Observera att förändringar i ägarförhållanden, att verksamheten upphör eller flyttar ska meddelas till miljöförvaltningen.

Anmälan med bilagor skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller e-postas till miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Enheten för hälsa och omgivning

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se