Värmepump - Ansökan om installation

Du måste ansöka om tillstånd innan du installerar värmepanna med jord-, berg-, ytvatten- eller grundvattenpump. 

  • Pumpen får inte installeras förrän du fått meddelande om tillstånd.
  • Handläggning hos miljöförvaltningen tar cirka sex veckor.
  • En värmepump som nyttjar värme och/eller kyla genom jord-, berg- eller grundvatten över 10 megawatt ska anmälas som en C-verksamhet.

Till ansökan ska du bifoga en situationsplan som visar lokalisering av anläggningen, fastighetsgränser och i förekommande fall läge för köldbärarkrets, borrhål, dricksvattenintäkter med mera. 

Borrvatten

Om det vid borrning kommer att uppstå ett borrvatten som behöver avledas behöver du ansöka för detta hos VA Syd.  Blankett för ansökan om utsläpp av borrvatten till det kommunala ledningsnätet från borrning för energiutnyttjande eller vattentäkt hämtar du på www.vasyd.se. Blanketten heter Ansökan om utsläpp till det kommunala ledningsnätet från borrning för energiutnyttjande eller vattentäkt.

Det skriftliga svaret från VA Syd på ansökan ska du bifoga till miljöförvaltningen när du ansöker om tillstånd för värmepump.

Vid borrning/ grävning i förorenad mark /grundvatten

Vid konstaterad förorenad mark eller vid misstanke om föroreningar i marken eller grundvattnet ska du ta kontakt med miljöförvaltningen innan du skickar in ansökan.

Ansökan är bindande. Avgift faktureras den sökande oavsett om tillstånd beviljas eller inte.

Ansökan skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller e-posta till miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Enheten för mark och vatten
miljo@malmo.se
040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden
miljo@malmo.se