Miljöfarlig verksamhet - Anmälan om upphörande

Anmäl till miljöförvaltningen om du planerar att avveckla en verksamhet som klassas som miljöfarlig.

Tänk på att förutom anmälan även skicka in en avvecklingsplan som beskriver:

  • Omhändertagande av eventuell processutrustning (inklusive tömning av bad, hydrauloljor och andra vätskor).
  • Avveckling och eller rengöring av eventuellt processavloppsvattenledningar, eventuella reningsanläggningar.
  • Omhändertagande av kemikalier, farligt avfall och annat avfall.
  • Spolning eller rengöring av dagvattensystem.
  • Rengöring och eller omhändertagande av eventuell oljecistern eller oljeavskiljare.
  • Genomförd eller planerad miljöteknisk undersökning av föroreningar i mark, grundvatten och eller byggnad.
  • Planerad rivning av byggnader eller andra större anläggningsdelar.
  • Information om eventuellt framtida planering eller användning av lokaler eller verksamhetsyta.

Mer information om verksamheter som klassas som miljöfarliga

Anmälan med avvecklingsplan skickas till:

Malmö stad
Miljönämnden
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se