Tilläggsbelopp för gymnasieskolor - Modersmålsundervisning

Ansökan om tilläggsbelopp hanteras av skolpersonal och skrivs under av skolans rektor.

Ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisningen ska göras för varje elev varje läsår. Vid skolbyte måste en ny ansökan göras. Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning beviljas efter prövning i varje enskilt fall efter särskild ansökan.

Tilläggsbeloppet för år 2018 är 7 615 kronor. Beloppet betalas ut månadsvis med 1/12 tillsammans med grundbeloppet.

Detta gäller:

  • Om en elev saknar betyg i modersmål från grundskolan ska ett intyg från berörd modersmålslärare bifogas ansökan som påvisar att eleven uppfyller goda kunskaper i språket.
  • Om en elev avbryter sina studier i modersmålsundervisning ska det rapporteras till Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Efter avslutad kurs:

  • Ska betyg/betygskatalog skickas till Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.
  • Om en elev saknar betyg ska en närvarorapport samt en motivering till varför betyg saknas bifogas.

Krav på återbetalning av tilläggsbelopp för modersmålsundervisning kan ställas om underlagen visar att eleven inte varit närvarande på modersmålsundervisningen.

Ifylld och underskriven ansökan skickas till:

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
antag@malmo.se
040-34 30 34

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
gyvux@malmo.se