Bullerskyddsbidrag - Ansökan

Här kan du som är fastighetsägare ansöka om bullerskyddsbidrag för att bullersäkra fönsterna som är utsatta för trafikbuller på din fastighet.  Sista ansökningsdag för att kunna få bidrag för kommande år är den 30 september.

Läs mer om bullerskyddsbidraget

Tänk på att

  • bidraget är tänkt att i första hand täcka kostnaden för ett glasbyte
  • bidraget är inte avsett att täcka normala underhållsåtgärder
  • det förutsätts att det är "normal" standard på fastighetens ytterväggar, det vill säga att det är fönstret som är den svaga punkten i fasaden.

Till ansökan ska du bifoga:

  • Kopia på fastighetens fasadritning i skala 1:100.
  • Planritning av våningsplan två för flerbostadshus, eller samtliga plan för villor/radhus.
  • Om planlösningarna i flerbostadshus skiljer sig åt på de olika våningarna ska detta anges.
  • Fotografi av utformningen på fastighetens fönster (typ av fönster).
  • Fotografi av fasaden i sin helhet.  

Ett bidrag per fastighet

En fastighet kan som regel endast få bidrag en gång. Undantag kan göras om den åtgärd för ljuddämpning som låg till grund för bidraget visar sig vara otillräcklig, och detta ligger utanför fastighetsägarens påverkan.

Ansökan med bilagor skickas till:

bullerskyddsbidrag@malmo.se

Kontaktuppgifter

Serviceförvaltningen
Linda Tilly och Björn Petersson
040- 34 10 00
bullerskyddsbidrag@malmo.se

Kontaktuppgifter

Serviceförvaltningen

bullerskyddsbidrag@malmo.se

040- 34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden

tekniskanamnden@malmo.se