Synpunkter på stadsmiljön

Har du förslag på vad som kan bli bättre i Malmös stadsmiljö? Välkommen att skicka in dina tankar.

Du kan till exempel skicka in synpunkter på:

  • gator och vägar
  • cykelbanor, gångbanor och trottoarer
  • parker
  • parkering
  • hundrastplatser
  • snöröjning och halkbekämpning
  • offentliga toaletter
  • skyltar
  • arrangemang
  • med mera.

Din synpunkt kommer att få ett unikt ärendenummer. Via det ärendenummer kan du få återkoppling på vad som har hänt med din felanmälan/synpunkt.

Hur lång tid tar det innan jag får återkoppling?

Alla ärendena hanteras olika snabbt. I vissa fall får du besked direkt över telefon. I andra fall kan det handla om ärenden som är svåra att lösa, då kan det behövas mer tid. Det som anmäls hanteras även olika snabbt beroende på hur allvarliga felen är. Senast två veckor efter din anmälan ska du ha fått besked. Det kan vara ett svar om vad som har gjorts, men kan även vara svar om vad som ska göras åt felen längre fram.

Information om hur Malmö stad hanterar personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Fastighets- och gatukontoret

kundservice.fgk@malmo.se

020-34 45 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden

kundservice.fgk@malmo.se