Är någon du känner i behov av en god man eller förvaltare?

För att få god man eller förvaltare krävs att den enskilde på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp att tillvarata sina intressen. Om behovet av hjälp kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt, exempelvis genom fullmakt, hjälp av närstående eller jurist så ska godmanskap eller förvaltarskap inte anordnas. 

 

I många fall kan det vara tillräckligt att den enskilde får hjälp av en kontaktperson, boendestödjare, personligt ombud eller av socialtjänsten. Mer information finns på www.malmo.se 

Godmanskap 
En god man fungerar som ombud/ställföreträdare för den enskilde. Uppdraget kan omfatta att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person beroende på den enskildes behov. Den gode mannen ska se till den enskildes intressen tillvaratas. Observera dock att gode mannen inte själv ska utföra uppgifter som att handla mat, följa med på läkarbesök, flyttstäda och hänga upp gardiner. 
 
Förvaltarskap 
Förvaltarskap är till skillnad från godmanskap inte frivilligt utan en tvångsåtgärd. Förvaltarskap kan vara nödvändigt för personer som genom sitt agerande kan orsaka skada för sig själva och/eller som saknar insikt om sin egen sjukdomsbild. Den som ställs under förvaltarskap förlorar helt eller delvis sin rätt att disponera sina bankkonton och ingå avtal. 

Förvaltaren behöver inte huvudmannens samtycke för att företräda denne. Förvaltarskap får inte anordnas om det är tillräckligt med mindre ingripande åtgärder som t.ex. godmanskap. 

OBS! Det är viktigt att lämna information via denna hemsida. Ju mer information, desto bättre helhetsbedömning av hjälpbehovet kan överförmyndarnämnden göra. I slutet på denna anmälningssida kan du skicka all information till Malmös överförmyndarnämnd elektroniskt

Fråga om inloggning

Du kan göra denna anmälan utan att logga in i e-tjänsten. Om du väljer att inte logga in så måste du fullfölja påbörjat ärende. Om du däremot väljer att logga in så kan du spara anmälan för att fortsätta på den vid senare tillfälle senare (du tappar då inte informationen som du redan skrivit in).

Inloggning medger också att du kan få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa