Bygglov, marklov, rivningslov och anmälan - Ansökan om startbesked

Ansökan om startbesked ska göras efter att du fått ett bygglov, marklov, rivningslov eller besked på en teknisk anmälan.

Ett startbesked behövs för att få påbörja en byggnads-, rivnings- eller markåtgärd. Det räcker alltså inte att du har fått ett beviljat lov eller har inkommit med en anmälan. Beskedet lämnas när vi anser att gällande byggregler kommer att uppfyllas. För vissa åtgärder kan det krävas att ett tekniskt samråd hålls innan ett startbesked kan ges.

Om din åtgärd krävde bygglov bör du tänka på att fyra veckor måste ha passerat efter att beslutet om lov meddelats innan du kan begära ett startbesked. Vid en teknisk anmälan kan man begära startbesked när ärendet anses vara komplett, det vill säga när Malmö stad har alla handlingar som begärts in.

Läs om processen för lov och teknisk anmälan

Enklare byggåtgärd: startbesked skickas med lovet

Vid enklare åtgärder skickas startbeskedet ut i samband med själva lovet.

Innehåll och giltighetstid

Ett startbesked kan bland annat innehålla

  • fastställning av kontrollplan
  • vilka villkor som gäller för åtgärden
  • vilka handlingar som ska lämnas in för att ett slutbesked ska kunna ges
  • om eventuell utstakning behövs
  • upplysningar om eventuella krav i andra lagstiftningar.

Ett startbesked gäller i fem år efter att lovet vunnit laga kraft, därefter måste åtgärden vara färdigställd och ett slutbesked utfärdat. Startbeskedet för en anmälningspliktig åtgärd gäller i två år efter att det utfärdats. 

Avgift

Du kommer att behöva betala en avgift för ditt startbesked. På sidan Taxor och avgifter kan du ladda ner dokumentet Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet.

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten