Fristående förskola - Ansökan om godkännande

Ansökan är för dig som vill starta en fristående förskoleverksamhet i Malmö.

Förskoleförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader efter det att en komplett ansökan inkommit.

I ansökan ska det framgå hur sökanden tänkt utforma och förverkliga verksamheten så att den uppfyller författningarnas krav samt hur verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande. Sökanden ska uttrycka hur utbildningen kommer att utgå från barnets bästa och skollagens värdegrund. Vidare ska sökanden ange bland annat hur förskolan ska ledas och bemannas, hur kravet på ändamålsenliga lokaler och dess utrustning ska uppfyllas och hur sökanden avser att genom ett systematiskt kvalitetsarbete kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen

Till ansökan ska du bifoga följande:

 • Registerutdrag från Skatteverket. Utdraget ska visa att du som söker är godkänd för F-skatt.
 • Registreringsbevis från Bolagsverket respektive Länsstyrelsen eller Kammarkollegiet för AB, HB, KB, ekonomisk förening respektive stiftelse eller trossamfund. För AB och enskild firma ska det framgå att förskoleverksamhet ska bedrivas. 
 • Föreningens stadgar för ekonomisk/ideell förening samt för trossamfund.
 • Bolagsavtal ska ges in för HB och KB. Det ska framgå att förskoleverksamhet ska bedrivas. 
 • Personbevis (för enskild firma)
 • Stiftelseförordnande
 • Ekonomisk kalkyl för första verksamhetsåret. Budgetmall hittar du här
 • Förskolans regler för intagning och plats samt för uppsägning.
 • Schema över dagliga rutiner.
 • Vid utökning av verksamheten ska även dokumentation över det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan ges in.
 • Försäkringsskydd för barnen.
 • Hyreskontrakt/överenskommelse för hyra/försäljning av lokal.
 • Skalenliga ritningar, m2 , där verksamhetsdisposition anges.
 • Bygglov och slutbevis för förskola.
 • Godkännande från auktoriserad brandkonsult.
 • Barnsäkerhetsrond, protokoll från genomförd rond före verksamhetsstart.
 • Kopia på anmälan till Miljöförvaltningens hälsoskyddsavdelning för godkännande av lokal.
 • Kopia på anmälan till Miljöförvaltningens livsmedelskontroll för hantering av livsmedel .

Avgift vid ansökningar om godkännande att starta fristående förskola

Malmö stad kommer från den 1 juli 2019 att ta ut en avgift om 25 000 kr för ansökan om att starta en ny fristående förskoleenhet och vid godkännande av en ny huvudman för en befintlig förskolenhet. Avgiften gäller däremot inte för ansökningar från en befintlig huvudman som rör utökningar vid en befintlig förskolenehet. Avgiften på 25 000 kr betalas genom faktura som kommer att skickas till sökanden efter att ansökan om att starta fristående förskola inkommit till förskoleförvaltingen. En ansökan kommer inte att tas upp till prövning om inte avgiften betalats.

Mer information om fristående förskolor

Ansökan med bilagor skickas till:

Förskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Företagslotsen

foretagslots@malmo.se

040-34 30 00

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden

forskola@malmo.se