Blästring och/eller målningsverksamhet - Anmälan

Denna anmälningsblankett gäller målning eller blästring på större utomhusprojekt (större 5 000 kilo, mer än 500 kvadratmeter).

Anmälan ska ha inkommit sex veckor innan påbörjat arbete. 

Mer information om vad som gäller när du ska rengöra, blästra eller renovera fasader och andra byggobjekt.

Obligatorisk bilaga: Situationsplan/karta över objektet och dess omgivningar, avstånd till bostäder, vattendrag med mera anges.

Övriga relevanta bilagor:

  • Bilaga 2 - Färgskikt (metod m m)
  • Bilaga 3 - Säkerhetsdatablad
  • Bilaga 4 - Analysprotokoll, tvättvatten
  • Bilaga 5 - Mätmetod för luftföroreningar vad gäller färgförluster och lösningsmedel
  • Bilaga 6 - Bullerutredning
  • Bilaga 7 - Transporttillstånd/avfallsmottagare Bilaga 8 - Egenkontroll
  • Bilaga 9 - Eventuell information till närboende 

Anmälan skickas till:

Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller e-posta till miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen, Miljö- och hälsoskydd

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se