Bassängbad - Anmälan av verksamhet

Anmälan måste skickas in sex veckor innan verksamheten påbörjas. Anmälan gäller ett bassängbad för allmänheten, eller som ska användas av många människor.

Med bassängbad menar vi en anordning som fylls med vatten och som människor får vistas i. Gäller även tillfälliga bassänger, både inomhus och utomhus. Till exempel bassänger, bubbelpooler, plaskdammar, tankar, tunnor och kar.

Mer information om bassängbad

Till anmälan ska bifogas:

  • Planritning över anläggningen. Ritningen bör göras i lämplig skala, till exempel 1:50 eller 1:100.
  • En karta över plaskdammen i skala 1:1000 där dammens placering och form framgår. Se fördjupad information på sida 2 i blanketten.
  • Beskrivning av reningsmetod för badvatten, till exempel filtertyp, flöde genom filter (kubikmeter per timme) omsättningstid (gånger/dygn) etcetera.
  • Beskrivning av omklädnings-, dusch-, och städutrymmen samt toaletter.
  • Ventilationsprotokoll med angivna luftflöden.
  • Skriftliga rutiner för egenkontroll av verksamheten som innefattar: ansvarsfördelning, rutiner för drift och provtagning, kemikalieförteckning, riskbedömning, städ- och rengöringsrutiner etcetera.

Anmälan med bilagor skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller e-postas till: miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Enheten för hälsa och omgivning

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se