Farligt avfall - Anmälan om lagring

Om ditt företag ska lagra farligt avfall, måste du/ni göra en anmälan till miljöförvaltningen. Ni ska också föra anteckningar om både det farliga och det icke-farliga avfallet som verksamheten hanterar.

Mer information om lagring, återvinning och transport av farligt avfall

Till din anmälan ska du bifoga:

  • Situationsplan eller karta där området för lagring är markerat.
  • Skalenlig ritning över området för den planerade verksamheten.
  • Kopia på tillstånd för transport av farligt avfall.
  • Kopia på avtal med godkänd transportör av farligt avfall.

För handläggning av anmälan debiteras avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Anmälan med bilagor skickas till:

Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se