PCB-sanering - Anmälan

Denna anmälningsblankett använder du när det planeras för sanering av PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer.

Anmälan ska skickas till miljöförvaltningen senast tre veckor innan saneringen påbörjas. Invänta svar från miljöförvaltningen, i de flesta fall kommer det i form av ett föreläggande om försiktighetsmått.

Informera hyresgäster (både boende och lokalhyresgäster) innan saneringsarbetet börjar. De behöver få saklig information om vad PCB är och vad saneringen kommer att innebära för deras del, till exempel uppgifter om tider och på vilket sätt de blir berörda av arbetet.

Följande gäller:

  • Uppgifterna redovisas byggnadsvis: finns flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad.
  • Bifoga en situationsplan där det tydligt framgår vilken byggnad anmälan gäller.
  • Innan du anmäler en sanering ska du ha genomfört en PCB-inventering

Mer information om att sanera och inventera PCB

Anmälan skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller e-postas till miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se