Fristående förskolor - Anmälan om ändringar i ägar- och ledningskretsar

Anmälan är för dig som driver fristående förskola i Malmö och har gjort ändringar i ägar- och ledningskretsen

Anmälan ska göras senast en månad efter att förändringen genomförts.

Skyldigheten att anmäla gäller från 1 januari 2019. Anmälan gäller en huvudman som getts godkännande att bedriva förskoleverksamhet i Malmö.

Är huvudmannen en juridisk person omfattas förändringar av

  • den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning, eller på annat sätt, har ett bestämmandeinflytande över verksamheten
  • styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  • bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag och
  • personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

I samband med anmälan kommer förskolenämnden även att pröva att den fristående förskolan fortfarande uppfyller kraven på ägar- och ledningskretsens kompetens och lämplighet. Förskolenämnden kan också komma att pröva om verksamhetens ekonomiska förutsättningar påverkas av förändringen.

Mer information för fristående förskolor finns på malmo.se.

Bilagor

Eftersom anmälan ska undertecknas av behörig företrädare ska du bifoga registeruppgifter som styrker denna behörighet. I blanketten får du mer information om vilken/vilka handlingar som gäller för olika organisationsformer.

Om huvudmannen byts ut

Denna anmälan avser förändringar i ägar- och ledningskretsen inom en befintlig godkänd huvudman. Om en ny huvudman tar över en existerande förskoleenhet, det vill säga om själva huvudmannen byts ut, behöver en ny ansökan om godkännande skickas in.

Anmälan med bilagor skickas till:

Förskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Förskoleförvaltningen

forskola@malmo.se

040-34 97 97

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden

forskola@malmo.se