Övergång till gymnasieskola eller gymnasiesärskola - Pedagogisk dokumentation för gymnasie-/grundskolor

Blanketten riktar sig till fristående gymnasieskolor och Malmö stads skolor, men är fri att användas av andra. Blanketten används i de fall en pedagogisk överlämning behöver göras i samband med elevs övergång

  • från grundskola till gymnasieskola
  • från grundsärskola till gymnasiesärskola eller
  • mellan gymnasieutbildningar.

Enligt skollagen är det den avlämnande skolan som ansvarar för att överlämna sådana uppgifter om eleven som behövs för att underlätta hens fortsatta skolgång. Det är därmed också den avlämnande skolan som avgör vilken information som är relevant att föra över till mottagande skola.

Ladda upp blanketten senast 30 juni

Blanketten med eventuella bilagor ska laddas upp i antagningssystemet för Skåne-Västra Blekinge senast 30 juni. En kopia ska lämnas till  vårdnadshavare medan originalet behålls av avlämnande skola.

Bilagor

Avlämnande skola bedömer vilka bilagor med pedagogisk dokumentation som behöver bifogas och markerar dessa på blanketten. 

Kontaktuppgifter

Emilia Gunillasdotter

emilia.gunillasdotter@malmo.se

072-350 40 90

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

gyvux@malmo.se