Lantmäteriförättning - Ansökan

Här kan du ansöka om lantmäteriförrättning som exempelvis fastighetsregleringavstyckningklyvning och sammanläggning.

Läs mer om Lantmäterimyndigheten Malmö stad.

Ansök via e-tjänst

Här kan du ansöka digitalt om en förrättning hos oss. E-tjänsterna är gemensamma för hela Sverige, din ansökan kommer att skickas till Malmö stads lantmäterimyndighet om det gäller en fastighet i Malmö kommun. Du kan också följa ett pågående ärende direkt i tjänsten.

Ansök via blankett

  • Ansökan om avstyckning av överlåtet område ska göras inom 6 månader från det att köpehandling undertecknades. Även förvärvaren får ansöka om avstyckning.
  • Om sökanden är dödsbo bör bestyrkt kopia av bouppteckningen bifogas.
  • Om ansökan görs genom ombud skall fullmakt bifogas.
  • Företrädare för bolag eller förening ska bifoga registreringsbevis eller protokollutdrag.

Ska du endast ansöka om en fastighetsreglering?

Välj blanketten "Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering" om ärendet endast gäller fastighetsreglering och ni är överens om detaljerna inklusive ersättningsbelopp.

Ansökan skickas till

Lantmäterimyndigheten Malmö stad
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Lantmäterimyndigheten Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden
stadsbyggnadskontoret@malmo.se