Bullerskyddsbidrag - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Som fastighetsägare kan du ansöka om bidrag för att minska buller genom att förbättra fönster som utsätts för trafikbuller på din fastighet. Sista ansökningsdagen är den 30 september för att få bidraget för nästkommande år. 

Bullerskyddsbidragets storlek och krav på decibelnivå

Ansökningsprocess för bullerskyddsbidrag

Tänk på att:

 • Bidraget är till för att täcka kostnaden för att byta glas i fönstren eller sätta dit en skiva tilläggsglas.
 • Syftet med bidraget är inte att täcka normalt underhåll av fastigheten.
 • Fastighetens ytterväggar förväntas vara av "normal" standard. Fönstren anses vara den svaga punkten i fasaden.

Bifoga handlingar

För att skicka in din ansökan behöver du bifoga följande dokument:

 • Kopia på fastighetens fasadritning i skala 1:100.
 • Planritning för andra våningen i flerbostadshus eller alla plan för villor och radhus. Om planlösningarna i flerbostadshus skiljer sig åt på de olika våningarna ska det anges. 
 • Bilder av fastighetens fönster (vilken typ av fönster det är).
 • Ett foto på hela fasaden för fastigheten.

När du har rätt till bullerskyddsbidraget

Du kan få bidrag om dessa krav är uppfyllda:

 • Ljudnivån (dygnsekvivalent 1) vid fasad ska överstiga eller vara lika med 61 dBA frifälts värde 2
 • Den ekvivalenta ljudnivån inomhus ska före åtgärd överstiga 31 dBA3

Eller om alla dessa krav är uppfyllda:

 • Om det passerar bussar utanför din fastighet minst fem gånger varje natt (mellan 22:00 och 06:00).
 • Den maximala ljudnivån vid fasad är över 75 dBA avseende bussar i linjetrafik
 • Den maximala ljudnivån inomhus är över 45 dBA avseende bussar

Fastigheter med ljudkrav från detaljplan eller bygglov samt fastigheter byggda efter 1997

Bidrag betalas inte ut om din fastighet har ljudkrav från en detaljplan eller ett bygglov. Det gäller också fastigheter byggda 1997 eller senare där ljudkraven finns i Boverkets byggregler.

 

Krav på bullerskyddsåtgärder

Efter att bullerskyddsåtgärderna är genomförda ska ljudnivån inomhus inte överstiga 30 dBA ekvivalent nivå. På natten får den högsta ljudnivån vara 45 dBA. När du får preliminärt besked om bidraget informerar vi dig om vilken ljuddämpning som behövs för att klara riktvärdena. 

Innan du får bidraget utbetalt måste du göra och skicka in godkända kontrollmätningar till fastighets- och gatukontoret. Du måste också skicka in en kopia på den tekniska beskrivningen av åtgärderna och ett avtal eller en faktura. Där ska det tydligt stå vad bullerreduceringsåtgärderna kostar.

Om åtgärderna påverkar hur byggnadens yttre fasad ser ut måste du ansöka om bygglov hos stadsbyggnadskontoret.

Ljudmätningar innan och efter bullerdämpningsåtgärder

Som fastighetsägare ansvarar du för att ljudmätningar utförs. Dessa mätningar görs av en konsult från fastighets- och gatukontoret.

Fastighets- och gatukontoret betalar för dessa mätningar:

 1. En kvalificeringsmätning: Här mäts hur mycket ljud fasaden dämpar innan åtgärderna görs.
 2. En provmontagemätning: Denna mätning kontrollerar om den valda metoden för ljuddämpning är effektiv.
 3. Kontrollmätningar: Dessa görs i minst en tredjedel av fastighetens rum för boende.

Du som fastighetsägare måste betala för mätningarna i dessa fall:

 1. Om fastighets- och gatukontorets konsult inte kan komma in i lägenheterna trots att du eller ditt ombud har kommit överens om detta.
 2. För extra mätningar om de första kontrollmätningarna inte godkänns.
 3. Om du påbörjar åtgärder men inte slutför dem.

Ditt ansvar som fastighetsägare efter en beviljad ansökan

Som fastighetsägare har du ansvar för följande:

 1. Välja och anlita en entreprenör.
 2. Se till att åtgärderna genomförs.
 3. Alla bygg- och konstruktionsbesiktningar.
 4. Att ventilationen i fastigheten fortfarande fungerar bra efter att du har gjort åtgärder på fönstren. Kom ihåg att du inte kan söka bidrag i efterhand för ventilationsdon om ventilationen blir sämre.
 5. Att bullerdämpningen på fasaden inte försämras i framtiden

Fastighets- och gatukontoret kommer bara att kontrollera åtgärderna för att se hur bra de minskar bullret.

Ett bidrag per fastighet

Normalt sett kan en fastighet endast få bullerskyddsbidrag en gång. Undantag kan göras om åtgärden för att minska bullret inte var tillräckligt och att detta var utanför fastighetsägarens kontroll.

Prioriteringar av ansökningar

Varje år prioriterar vi bidragsansökningar utifrån dessa kriterier:

 1. Ljudnivån vid fasad
 2. Ljudnivån inomhus

Fastighets- och gatukontoret informerar om vilket år ditt bidrag planeras betalas ut. Om du inte kan få bidrag det år du söker på grund av turordningen kommer din ansökan att prioriteras nästa år.

Skyddade personuppgifter?

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Malmö stads via bullerskyddsbidrag@malmo.se.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa